Servicii de audit financiarEvaluarea obiectivă a afacerii tale

Auditul financiar întocmit în conformitate cu Standardele Internationale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din Romania constă în efectuarea unei verificari a situaţiilor financiare, pe baza unor elemente probante solide ce permit o analiză riguroasă a sistemelor contabile şi de control financiar intern. Astfel se poate stabili dacă acestea sunt adecvate spre a fi folosite în vederea întocmirii situaţiilor financiare şi păstrării unei evidenţe contabile corecte, determinându-se în acelaşi timp măsura în care există riscuri semnificative ce ar putea afecta pentru viitor atât patrimoniul, capitalurile şi rezultatul economic al companiei, cât şi siguranţa operării afacerii în regim de continuitate.

Rezultatul activităţii de audit financiar se materializează prin:

Raport de audit financiar cu privire la situaţiile financiare ale clientului.
Scrisoare confidenţială adresată conducerii asupra principalelor deficienţe ale sistemului de control intern şi asupra altor aspecte identificate pe parcursul auditului financiar care în opinia auditorului se impun a fi prezentate conducerii.

Audit intern

Auditul intern presupune examinarea activităţii financiare şi de gestiune şi prezentarea unor opinii pertinente referitoare la audituri operaţionale, cum sunt auditul de regularitate sau conformitate şi de eficacitate:

i. Auditul de regularitate. Auditorul verifică dacă regulile şi procedurile sunt bine aplicate, dacă se respectă organigramele şi sistemele de informare. Auditul de regularitate are drept scop compararea realităţii cu sistemul de referinţă propus, interpretând eventualele deficite sau dezechilibre produse.

ii. Auditul de eficacitate. Auditul de eficacitate ţine cont de cultura organizatională, referindu-se la calitatea muncii şi a rezultatelor obţinute prin respectarea regulilor adoptate de entitate şi nu la un sistem de referinţă abstract.